צור חשבון
דף הבית | מכירה פומבית מספר 100 | מכתב מרבי אברהם שמואל בנימין סופר, בנו של החתם סופר, רבה של פרשבורג ובעל ה'כתב סופר'
פריטים נדירים ומיוחדים
שלישי, יוני 20, 2017 - 19:00

66 . מכתב מרבי אברהם שמואל בנימין סופר, בנו של החתם סופר, רבה של פרשבורג ובעל ה'כתב סופר'

מכתב שלם בכתב יד בעל ה"כתב סופר" מראשית ימי הנהגתו. פרשבורג תר"א [1841].

מפרט: [1] דף כפול, 19X25 ס"מ. כשמונה עשרה שורות רחבות, הכל בכתב יד קדשו וחתימתו. בנוסף גם על חותם השעווה של המכתב מופיע שמו. 

תוכן: מכתב חשוב מאת הגאון רבי אברהם בנימין שמואל סופר אל רבי צבי הירש לעהרין בעניין כספי תרומות ליושבי הארץ מראשית ימי הנהגתו הציבורית.

רקע: הגאון רבי אברהם שמואל בנימין סופר, בעל כתב סופר (תקע"ה 1815 – תרל"ב 1872) בנו בכורו של בעל חתם סופר ממלא מקומו ברבנות פרשורג, בראשות הישיבה ובהנהגת יהודי הונגריה, בנו חביבו של אביו אשר שם עליו אביו עינו וכבר בגיל צעיר והחל להרגילו בהוראה להשיב לשואלו דבר ה' זו הלכה והיה נותן לפניו את השאלות שהובאו לפניו והורה לו לכתוב את הנראה לדעתו וכך פלפלו בינהם בדברי תורה ומסר לבנו את דרכי למודו ושיטתו, נודע על שם סדרת ספריו כבעל ה'כתב סופר'.
החתם סופר העריץ את בנו ובהזדמנויות רבות הפליג בשבחו, כשנה לפני פטירת החת"ס כבר ייעדו לרשת את כסאו והורה לו לומר שיעורים בשבתות לפני בני הישיבה, בשנת תקצ"ח והוא בן 22 כבר היה בידו חיבור גדול על כל מסכת גיטין.
בימיו האחרונים של החת"ס כשגברה מחלתו פנו אליו ראשי הקהל שברצותם למלאות את בנו אחריו לרשת את כסאו, וישמח החת"ס מאוד, ונתן שבח והודי' לה' על החסד שעשה עמו ושלח לקרוא לבנו, ושאלו אם הוא מרוצה למלאות מקומו, והוא לא השיב רק עמד ובכה ויאמר לו אביו בא ואברכך לפני מותי...  ואמר "זקינך עקיבא מימינך זקינך מהרשש"ך משמאלך ומלאך פלוני על ראשך וגם אני אבוא אחריך ומלאתי את דבריך" וסיפר הכתב סופר שהיו ידי החת"ס על ראשו באותה עת כאש מתלקחת.
בהיותו בן כ"ד שנים בלבד, ישב על כסא אביו ברבנות פרשבורג והנהגת הישיבה וכבר בראשית ימי הנהגתו ראו הכל כי בן ראוי הוא לשבת על כסא אביו, בימיו גדלה הישיבה וזכה להעמיד תלמידים לאלפים עד שניתן לומר שרוב רבני הונגריה בדור שלאחריו נמנו על באי בית מדרשו.
אחיו הגאון רבי שמעון סופר אב"ד קראקא ובעל שו"ת מכתב סופר כותב עליו בהקדמתו לשו"ת כתב סופר "היה ממלא מקום אבינו במלואו, ולא זז כל שהוא מארחו ונתיבו, כל יודעיו ומכיריו קראו שמו "כלאב", כי אמרו כולו אב, זיוו חופף עליו כל היום, רוח קדשו בקרבו, ונודעה יד ה' בכל מפעליו, כי סמך משה ידיו עליו, והיה כל מדותיו מתרומת מדותיו של אבינו, תורתו, צדקותו, וענוותנותו ומנהג נשיאותו".
לא רק על בני פרשבורג השפיע מטובו, אלא למען כל בני המדינה, מלחמת קנאות לחם במשכילים והמחדשים אשר רצו להרים יד בתורת משה וכך נהג נשיאותו ברמה ל"ג שנה, בדיוק כשיעור הזמן שכהן אביו,  עד בא עת פקודתו  ביום י"ט טבת תרל"ב.

מצב: טוב מאוד. סמני קיפול.

הערכה

$25,000 - $30,000
המכירה הסתיימה.
$15,000
$33,600
המחיר כולל עמלת קונה

פריטים נוספים ממכירה זו

לוח הכולל לכל ימי עולם ללמד בני יהודה מצות חשבון תקופות ומולדות, ערוך ומלוקט מכמה ספר

חלקו הראשון של הדרוש לשבת שובה פרשת האזינו תקע"ד [1813], בכתב ידו של רבי משה סופר ה"ח

מכתב מהאדמו"ר רבי דוד טברסקי מזלטיפולי. [תרנ"ו?]

חידושי תורה בכתב ידו של האדמו"ר רבי מרדכי דב מהורנוסטייפל.

סדר הגדה של פסח, עם פירוש יפה נוף מאת רבי חיים גבריאל בלוך, בנו של