שאל על פריט זה

פריט 259

ספר מעשה רוקח. אמשטרדם, ת"ק [1740]. מהדורה ראשונה. ספר סגולה

ספר מעשה רוקח, מאת רבי אלעזר רוקח, אבי שושלת חסידות בעלז. אמשטרדם, ת"ק. מהדורה ראשונה.  

האדמו"ר מבעלז שליט"א שהוא צאצא המחבר, כותב בהסכמתו למהדורת תשנ"ג: "ידוע לכל שהספר הקדוש היה חביב מאד אצל רבותינו הקדושים ובשנת תשט"ו נתן כ"ק דודי מרן האדמו"ר רבי אהרן רוקח מבעלזא, ברכתו להדפסת הספה"ק הלז, ואמר בשם אביו כ"ק א"ז אדמו"ר מהרי"ד זיע"א, שהלימוד בספה"ק הזה מסוגל לשמחה".

הגאון הקדוש רבי אלעזר רוקח [תמ"ה-תק"ב], אב"ד אמשטרדם ומקובל אלוקי. מכונה גם 'המעשה רוקח' על שם ספרו שלפנינו. את ספרו מעשה רוקח הדפיס בערוב ימיו בשנת ת"ק, בדרכו לארץ ישראל. בספר הוא כותב רמזים וסודות נשגבים ע"פ הקבלה על מספר הפרקים הנמצאים בששת סדרי המשנה. אדמו"רי תנועת החסידות ובראשם הבעל שם טוב ותלמידיו הקדושים העריצוהו והתבטאו אודותיו בצורה מופלגת.

[1] קכא, ו דף. 25 ס"מ. נייר לבן ומשובח בעל שוליים רחבים
מצב בינוני. נקבי עש עם פגיעת טקסט קלה בדף האחרון. חיסרון בשולי דף השער ללא פגיעת טקסט, וכו בדף שאחריו. דפים מנותקים חלקית. כריכה פשוטה, מנותקת.