שאל על פריט זה

פריט 353

מקבץ [6] ספרי זכרון, היסטוריה וספורים. 1840-1968

* מסעות של רבי בנימין ז"ל. משמאל, הגרסה האנגלית של הספר: The Itinerary of Rabbi Benjamin of Tudela. Translated and edited by A. Asher. לונדון, הוצאת ספרים "הקשת" ניו יורק, ת"ר [1840].

* קורות עם ישרון ותולדות ספרתו מימי גלות בבל החל עד היום הזה, בשלשה חלקים מאת ר' דוד קאססעל, מתורגם מגרמנית לעברית ע"י דוד ראדנער. ווילנא תרמ"ו 1886.

* ספר תולדות (הגאונים) הפוסקים, מאת שמעון משה חאנעס, עם הגהות והערות מאת ר' דוד לוריא. חוברת ראשונה. ווארשא, תרע"א [1911].

* זכרונות לבית דוד: ספורים מדברי ימי ישראל, חלק ראשון, הוצאה שישית. ורשה [תר"ף?].

* דורות הראשונים: ספר דברי הימים לבני ישראל מאת יצחק אייזיק הלוי, חלק שלישי מן חתימת התלמוד עד סוף ימי הגאונים. ברלין-וינה, תרפ"ג 1923.

* פנת יקרת, ספר זכרונות דברי הימים של קהילת טאמשוב לובעלסקי מהוסדה ועד חורבנה. ברוקלין ניו יורק, תשכ"ח [1968].

מצב כללי טוב.