מכירה 120

מכירה מיוחדת

3 מרץ 2020

יום שלישי, 3.3.20, 19:00 (שעון ישראל)

 מרכז שטנר 3 קומה א' גבעת שאול ירושלים

פתיחה $1,500
הערכה $2,000 - $3,000

אגרת בחתימת גדולי חברון אודות שליחות רבי יום טוב קריספי ורבי אברהם גידליא. חברון. תפ"ז [1727].

 
האגרת ממוענת לרבי משה וורמיש מליוורנו, עפ פירוט הסכומים הנצרכים.
 
שמות הרבנים החתומים:
רבי אברהם ן' ארחא (ראה: מקורות ומחקרים של בן צבי 188-194,  גליס אצניקלופדיה לחכמי ארץ ישראל ג, לו],
רבי דוד מלמד (מחכמי ירושלים שעבר לחברון, תלמידו וחתנו של רבי ישראל זאבי, עבר להתגורר בחברון, ובשנת תקכ"ב נתמנה לראש רבני חברון),
רבי ישראל הכהן (מחמכי חברון, נתן הסכמה לספר מים רבים לרבי רפאל מילדולה, ושם תשובות ממנו),
רבי חיים יוסף בכ"ר אברהם אלישר (מחכמי חברון, בשנת תע"ב היה באמשטרדם עם רבי אברהם יצחקי והדפיס את הספר נגיד ומצוה לרבי יעקב צמח),
רבי יוסף קאשטיל,
רבי ישראל זאבי (רבי אברהם חיים זאבי נכדו של ה'חסד לאברהם' מחבר 'אורים גדולים'),
השליח רבי אברהם גדילייא – בעל הפירוש הנודע 'ברית אברהם' על הילקוט שמעוני (ליוורנו ת"י-ת"כ). גדולי ירושלים וחברון מעידים בהסכמתם שם שרבי אברהם היה בקי בששה סדרי משנה על פה.
אודות השליחות ראה, א. יערי, שלוחי ארץ ישראל עמ' 492-493.
[1] דף נייר, 23X21 ס"מ. מצב טוב. כתמי זמן. פינה תחתונה משוקמת אמנותית.
 
קטגוריה
אגרות ושטרי שדרו"ת