Winner's Unlimited - מס' 109

ארץ ישראל וציונות, גלויות ותצלומים, נומיסמטיקה, כרזות, מפות, יודאיקה, ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים

21 אוגוסט 2018
פתיחה $100
הערכה $200 - $300

10 הגדות של פסח. גרמניה, הונגריה וארץ ישראל, סוף המאה ה 19 וראשית המאה ה 20.

* סדר הגדה לליל שמורים, פרנקפורט ע"נ מיין 1921 - הגדה מאוירת עם תרגום גרמני עמודה מול עמודה.

* סדר ההגדה לליל שמורים, רדלהיים, 1888 תרגום גרמני עמוד מול עמוד.

* הגדה של פסח פשעמישל, הוצאת שמחה פריינד, ללא ציון שנה. עברית עם פירוש יידיש.

* הגדה עם פירוש וההערות מאת שבח קנעביל, הוצאה עברית 'מנורה', וינה תרפ"ג [1923].

* הגדה עם באור 'מדרש הגדה' מאת המלבי"ם, ועם 'עשרה מאמרות' מאת רבי נפתלי ב"ר אברהם משכיל לאיתן. ורשה 1883.

* הגדת 'מגדל עדר' עם מאה וחמשה עשר פירושים בעריכת רבי ישראל דוד מילר מהוראדנא. וילנה תרס"ג.

* הגדה עם פירוש 'ברכת השיר' מאת הגאון המקובל רבי אריה לייב צינץ, סיגאט תרפ"ג.

* הגדה הנקרא 'מסך הפסח' עם פירושי החתם סופר והכתב סופר, דראהאביטש 1897.

* באר מים על הגדה של פסח, ירושלם תרצ"ה.

* הגדה לא כרוכה שנות הת"ר עם הגהה קצרה לא מזוהה ליד קטע מהגאון רבי שמשון מאוסטרפולי.ָ

גדלים ומצבים שונים, מצב כללי טוב - בינוני.

קטגוריה
הגדות של פסח