Winner's Unlimited - מס' 111

מסמכים היסטורים, ההשכלה ומתנגדיה, איינשטיין, ספרי קודש, כתבי יד ומכתבי רבנים ואדמו"רים

11 דצמבר 2018
פתיחה $250
הערכה $500 - $800
נמכר ב $566
כולל עמלת קונה

דרשה היסטורית שנאמרה בבית הכנסת הישן בפעסט בשבת פרשת תולדות תרכ"ח [1867], על ידי הרב בנימין זאב מייזעל, בנסיון אחרון להביא לפשרה בין האורתודוקסים לרפורמים בקהילה, דרשה שלאחריה התמוטט הרב ונפטר. בודפסט, תרכ"ח 1867. מהדורה יחידה. חיבור נדיר.

'אלה הם דברים האחרונים אשר דבר הרב המנוח ז"ל לעדתו כי אחרי כלות דרשה היקרה הזאת התעלף פתאום ובחזרת תפלת הש"ע כשיצאו מפי השליח צבור דברי הקדושה 'ברוך כבוד ה' ממקומו' בא בעצמותיו שבץ המות - לא שבה עוד רוחו בקרבו, ובמוצאי שבת קדש בין השמשות יצאה נשמתו בטהרה...מלת 'שלום' היתה מלה האחרונה אשר יצאה משפתיו הנאלמות מנשיקת המות'. [מדברי המבוא לספר מאת שמעון בכרך].

בשנת 1836 נבחר רבי לייב שוואב לכהן כרבה של קהילת פעסט. הגם שלמד אצל מרן החת"ס ורבי מרדכי בנט הוא נטה מהדרך המסורתית והתקרב לחוגי המשכילים בעיר, דבר שהביא עליו את חמתם של מוריו משכבר הימים. כבר בזמנו החלה הקהילה הניאולוגית לערוך שינויים מסויימים בבית הכנסת המרכזי בפעסט. הרב שוואב נקט עמדה פשרנית וניסה לרצות הן את השמרנים והן את הליברלים בכך שהיה נכון לכל חידוש שלא נאסר במפורש בתורה. שנתיים לפני שנחנך בית הכנסת הגדול בפסעט נפטר הרב שוואב.

לאחר פטירתו נתמנה הרב בנימין זאב מייזל, לרב הראשי הראשון של בית הכנסת המפואר בפעסט אשר נחנך באלול תרי"ט [1859] והכיל כ 3000 מתפללים. מיקומו המרכזי של בית הכנסת ברובע השביעי בבודפשט הקנה לו מקום של כבוד בנוף העיר. אלא שבזמנו השפעת הניאולוגים הלכה והתעצמה בדמות נסיונות של הכנסת עוגב לבית הכנסת שנוגן בשבתות ובימים טובים ע"י נכרי ועוד, דבר שהביא לפרישתם המוחלטת של האורתודקסים מהקהילה. הדרשה ההיסטורית שלפנינו היתה למעשה הנסיון האחרון להביא לשלום בין המחנות ולמנוע את היפרדות הקהילה האורתודוקסית מהקהילה הניאולוגית בעיר [ 'כלנו בני איש אחד נחנו, אחי ורעי השיבו אל לבבכם והתאוששו! הלנצח תאכל חרב המריבה! השיבו אותה אל תערה הלא כלנו בני איש אחד נחנו, אחד היה אברהם...'.] דבר שלא צלח בסופו של דבר. למעשה עם פטירת הרב מייזל התפצלו הקהילות סופית והאורתודוקסים הקימו גוף נפרד ברחוב צדדי עם בית כנסת משלהם שבראשו עמד רבי חיים סופר ממונקאטש הקנאי.

15, 16 עמ', עברית וגרמנית. 18 ס"מ. שער בעברית ושער בגרמנית. נדיר. מצב טוב. מעט כתמי זמן.

קטגוריה
ההשכלה ומתנגדיה