Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $1,000
הערכה $2,000 - $3,000
נמכר ב $1,220
כולל עמלת קונה

האלבום השחור. הוצאת הליגה האנטי-נאצית, תל אביב, ניסן ת"ש [1940]. עברית אנגלית וצרפתית. אוגדן גלויות שלם כולל כל עשר הגלויות.

הליגה האנטי נאצית [בלשונה: האנטינצית] שהוציאה לאור את האלבום באפריל 1940 עסקה בתעמולה פרסומית ע"מ לחשוף את זוועות הנאצים שבזמן מוקדם זה של מלחמת העולם עדיין לא נתפרסמו ברחבי העולם. וכפי שכותבים בפתח האלבום: "הדבר הטראגי ביותר הוא שאנשים אינם שמים עוד לב לידיעות המחרידות מפולין...לכן קבלה עליה הליגה האנטינאצית בארץ ישראל את התפקיד לשבור את האדישות וההתאבנות של הקהל העולמי כלפי המאורעות...בדעתה לפרסם סריות שונות של צלומים וציורים אשר יבליטו את מעשי השדים האלה. שליחי השטן, בצורה מתאימה. ההוצאה הזאת היא לפי שעה הסריה הראשונה ומכילה 10 תמונות..."

הגלויות נועדו למשלוח למכרים על מנת לגלות את פרצופו הברבארי של הנאציזם לעיני כל. במקביל לכל גלויה הודפס הכיתוב:"שלח את הכרטיס הזה לכל מכיריך בעולם והשתתף בגלוי מעשי פשע הנאצים". כל גלויה מתוארת וחושפת פשע מסויים. למשל: "המות בעקבותיו של היטלר"-בפולין הכבושה משמיד היטלר את האוכלוסיה הפולנית והיהודית באופן שיטתי ואכזרי שאין דוגמתו. "עבודת התליינים הנאצים"-בפולין מוציאים להורג יום יום מאות אנשים חפים מפשע, גופות הנרצחים- שביניהם הרבה רבנים, סופרים... נשארות תלויות על העמודים. "הרוצחים הנאצים מתענגים"- אנו רואים בני המשפחה הנאלצים לקבור את מתיהם בקברים אשר הוכנו כבר ברוב המקרים על ידי הנרצחים עצמם. "הרחוב למנצחים"- כך הוכרז ע"י הנאצים בעיר טורן בפולין במודעה. לפי מוסר הנאצים שייכים להם לא רק הרחובות של הארץ הכבושה, אל גם הבתים וכל הרכוש שבהם, ואפילו- האויר לנשימה. למנוצחים נשארת רק הדרך האחת, הדרך לשערי המות. "מרוץ זועה"- כדי להגביר את תענוגם הסדיסטי מצווים הנאצים על האסירים הפולנים לרוץ בכל כחם לפני אוטו נוסע. הכושלים שאינם מגיעים על המטרה הקבועה, נהרגים בירייה או נדרסים על ידי אוטו."....

כמו"כ לפנינו תיאור מפורט של שיטות ההתעללות וההשמדה הנאציות שנחשפו לעיני העולם רק בשנים שלאחר מכן כגון: היצור הגרמני של "תוצרת אפר", מוות של אלפים ממחלות מקור ומרעב, הוצאה להורג יום-יומית ותליית גופות על גרדומים בחוצות ערי פולין, עבודות פרך, ניקיון רחובות בפה ובידיים, שריפת הגופות לאפר ועוד.
סיסמת הליגה [כפי שמובאת בפתח האלבום]: זכור את אשר עשה לך היטלר! מחה תמחה את זכר היטלר מתחת השמים--- לא תשכח! היא אשר הנחתה את אנשי הליגה שפרסמו את הדברים למטרה זו. 

ההקדמה לאלבום כתובה עברית ואנגלית. הגלויות מתוארות באנגלית, פירוט כותרות הגלויות בעברית ובצרפתית.

 [8] עמ', 10 גלויות [8] עמ'. גלויות 10x14 ס"מ. אוגדן 16x10.5 ס"מ.

שלש גלויות מנותקות. כתמים. מצב טוב.

קטגוריה
שואה ואנטישמיות