Winner's Unlimited - מס' 111

מסמכים היסטורים, ההשכלה ומתנגדיה, איינשטיין, ספרי קודש, כתבי יד ומכתבי רבנים ואדמו"רים

11 דצמבר 2018
פתיחה $800
הערכה $1,500 - $2,000
נמכר ב $1,191
כולל עמלת קונה

בכרכים שלפנינו כתב רבי יצחק שבדרון הערות בשולי העמודים, והם היו כנראה בסיס לחיבור הגדול. חלק מההגהות אף נכנסו כלשונן לחיבורו הנדפס. לפנינו גם כמה הגהות על הרי"ף. חתימות וחותמות רבי יצחק הכהן שבדרון, וחתימות בנו, רבי שלום מרדכי שבדרון 'המגיד הירושלמי'.

רבי יצחק שבדרון, נולד בשנת תרט"ז [1856] לאביו רבי שלום מרדכי המהרש"ם מבראזען. התעשר ממסחר וכיהן כרבה של חאצימרש, ללא שכר. בשנת תרנ"ו נגזל כל רכושו, ובשנת תרנ"ח התאלמן ונותר עם תשעה ילדים. עלה לארץ ישראל בשנת תרס"ג והתיישב בירושלים וכיהן גם כחבר בד"ץ החסידים. נפטר בשנת תר"ף [1920].

בשנת תר"ע החל להוציא לאור את חיבורו הגדול על התוספתא, הכולל שני ביאורים: 'מנחת יצחק' ו'שירי מנחה'. עד פטירתו הספיק להדפיס את החיבור על סדר זרעים ועל מסכת שבת, בנו רבי שלום מרדכי שבדרון 'המגיד הירושלמי' המשיך לאחר שנים רבות להוציא את החיבור על סדרי מועד, נשים ונזיקין, מכתב יד של אביו. אולם על סדר קדשים וטהרות לא נדפס החיבור, שכן רבי יצחק נפטר באמצע החיבור על סדר קדשים, ולפנינו הגהותיו גם על סדרים אלו [בכרך ה].

כריכות חדשות. כתמי זמן. מעט חיזוקים ודפים מנותקים. מצב טוב.

קטגוריה
חיבורים, כתבי יד והגהות - גדולי אשכנז