Winner's Unlimited - מס' 111

מסמכים היסטורים, ההשכלה ומתנגדיה, איינשטיין, ספרי קודש, כתבי יד ומכתבי רבנים ואדמו"רים

11 דצמבר 2018
פתיחה $700
הערכה $1,000 - $1,200

חיבורו של הגאון רבי אריה ליבוש ב"ר יחיאל מיכל ברנשטיין מלבוב, על 'המסורה'. תק"ם - תרי"ג (1780-1853), חיבור שטרם פורסם.

רבי אריה ליב נולד לרבי יחיאל מיכל שהיה 'פרנס ומנהיג לבוב' ומתייחס עש לרבן של ישראל בעל 'פני יהושע', וחתנו של רבי חיים יונה תאומים. רבי אריה ליבוש נשא את מרת זיסל תפארת היחס: נכדת רבי חיים כהן אב"ד לבוב, והתייחסה לרמ"א ומהר"ם פאדווה, מהרש"א ומהרש"ל, ב"ח וש"ך. נפטר בלבוב בשנת תר"ג. היה מחותנו של רבי שלמה איגר.
בנו ר' יעקב נפתלי הירץ [תקע"ג-תרל"ג] – חתן רבי שאול סגל לווין מקארלין. גיסו של הגאון רבי יעקב מאיר פדווא אב"ד בריסק. זכה לשני שולחנות, ונחשב כמנהיג החרדים בלבוב, ולפני מלכים יתייצב. בעל 'דברי חיים' מצאנז בקרו בביתו בהיותו בעיר לבוב; ובספרו ישנן שתי תשובות אליו. הניח אחריו כתבים רבים המחכים לגואל [שו"ת רבי חיים כהן אב"ד לבוב, נדפס מתוך תכריך הכתבים שהיו תחת רשותו].
על המחבר ראה מאיר וונדר "אנציקלופדיה לחכמי גליציה, כרך א' עמ' 623)".

לפנינו חיבור גדול בכתב-ידו של רבי אריה לייבוש של רשימת מסורת הגדולה והקטנה לכל חמשה חומשי תורה. המסורת הינן: הערות על ניסוח נוסח המקרא. מסורת קטנה מציינת על מילה מסוימת שהיא מופיעה בכתיב חסר או מלא, כך וכך פעמים בתנ"ך / בתורה / בספר. ואילו 'מסורה גדולה' מפרטת את אותם מופעים של המילה. לדוגמא: על המילה ירושלים יופיע במס"ק: 'ג' מלא' ובמסורה הגדולה יבוא פירוט של המקומות בהם ירושלים בכתיב מלא.

לג דף. דיו על נייר. כתוב בצפיפות משני עברי הדף, כ 60 שורות בעמ'. 38X23. כתב-יד המחבר נקי וברור, מסודר באופן נפלא, לפי פרקי הספרים.

מצב טוב-טוב מאד, מעט קרעים וכתמים, הטקסט כולו שלם וברור. כריכת קרטון.

קטגוריה
חיבורים, כתבי יד והגהות - גדולי אשכנז