Winner's Unlimited - מס' 111

מסמכים היסטורים, ההשכלה ומתנגדיה, איינשטיין, ספרי קודש, כתבי יד ומכתבי רבנים ואדמו"רים

11 דצמבר 2018
פתיחה $1,800
הערכה $3,000 - $4,000

חידושי תורה על כל מסכתות הש"ס כולל משניות סדר זרעים טהרות וקדשים. חידושים על שו"ע אורח חיים ויורה דעה ומעט חידושים על הרמב"ם מאת רבי משה הלוי לוינגר אב"ד מיכלדורף וואייטצען. חיבור חשוב בכתב יד אשר למיטב ידיעתנו לא נדפס מעולם.

רבי משה הלוי לוינגר [תק"ע – תרל"ז 1810-1887]. תלמידו של מהר"מ א"ש אב"ד אונגוואר. נמנה על תלמידיו של מרן ה'חתם סופר' ואף נסמך על ידו [ראה 'אגרות סופרים']. המהר"ם שיק כתב בחלק יו"ד סימן רנ"ו:"כשהייתי יושב אצל מרן (החת"ס) זצ"ל, היה אז הרב שהוא כעת הרב הגדול רבי משה קאמאראן אב"ד דק"ק מיכלדארף נ"י ואמר ליישב... וקילסה מרן זצ"ל". כיהן כאב"ד מעגאדארף, מיכלדארף וואייטצען עד פטירתו בשנת תרל"ז. אודותיו ראה, קינסטליכער, החת"ס ותלמידיו עמודים 352 - 353 עם צילום כתב ידו.

144 דפים גדולים. מתוכם מעט דפים ריקים. 32 ס"מ. כתב צפוף, עם כותרות ותיקונים. בדף הראשון חותמו של הרב המחבר. מצב בינוני-טוב. כתמי זמן. בדפים האחרונים מעט השלמות וכתמי מים. מריחות דיו. כרוך בכריכת חצי עור חדשה.

קטגוריה
חיבורים, כתבי יד והגהות - גדולי אשכנז