Winner's Unlimited - מס' 111

מסמכים היסטורים, ההשכלה ומתנגדיה, איינשטיין, ספרי קודש, כתבי יד ומכתבי רבנים ואדמו"רים

11 דצמבר 2018
פתיחה $200
הערכה $300 - $500
נמכר ב $536
כולל עמלת קונה

מכתב שנכתב על ידי ראשי הקהלה בקהילת סטראפקא בהונגריה. בו הם פונים בשם חברי הקהילה בבקשת עזרה כספית מראשי ועשירי קהילת טריעסט [טריאסט]. כתב סופר עם שתי חותמות שעווה של הקהילה [האחת בגוף המכתב והשנייה במעטפה המצורפת]. סטראפקא יום א', פרשת במדבר. תרל"ו 1876.

המכתב מוען לראשי הקהילה בעיירת טריעסט, בעקבות שרפה שפרצה בעיר סטראפקא וכילתה את כל רכושה ואת רוב בתיה, אי לכך ראו ראשי הקהילה צורך לפנות אל אחיהם מהקהילה הסמוכה בבקשת עזרה:"ע"ד התבערה הגדולה אשר הייתה בעירנו...נשרפו בפתע פתאום במשך שעה אחת ושתים לערך מאתים בתים ויושביהם כמו ארבע מאות דיורים והעם נסו לנפשם לא הצילו מכל הונם ורכושם...ותהי מצוקת העם גדולה עד מאוד כי נשארנו בחוסר כל באין לחם ובאין כסות ואף אין מקום ללון...אי לזאת עינינו נשואות... האצילו נא מטוב נדבת לבבכם הטהור עלינו... דברי אחיכם המצפים לתשובתכם הרמה ומייחלים לתשועת השם מהרה יושבי עיר סטראפקא יע"א". בשולי המכתב חתומים: 'ה"ק צבי הירש פרידמאן ראש הקהל'. ו'ה"ק אברהם אביש וויידמאן הסופר".

[1] דף. דיו על נייר. 28x22 ס"מ. לשון הקודש. מצב טוב מאד. מצורפת המעטפה המקורית בה נשלח המכתב.

קטגוריה
מסמכים היסטורים חשובים