Winner's Unlimited - הגדות של פסח

במכירה זו עמלת הקונה היא 25%

22 פברואר 2017
פתיחה $10
הערכה $80 - $100
נמכר ב $37
כולל עמלת קונה

* סדר הגדה לליל שמורים, ונלוה אליו באור חדש אור ישרים... גם מנהגי הגר"א ז"ל ויתר רבותינו... אשר חיבר הרב... יחיאל בעליר... האב"ד ור"מ דק"ק סוואלק....גם הובאו כל הדינים... מסידור דרך החיים, הוצאת טוביה הכהן אפרתי, [קעניגסבערג], ההקדמה נכתבה בשנת תרי"ז [1857], אוצר ההגדות 1053. 

* סדר הגדה של פסח עם שני באורים... א) אברבנאל... ב) גבורות ה'. האלמנה והאחים ראם, ווילנא, תרל"ח 1878, אוצר ההגדות 1499. כרוך יחד עם עוד שני ספרים:
 1. COURS DE THEMES ET DE VERSINS, Mulhouse, 1866. 
 2. עץ הדעת יכיל בקרבו חכמת הטבע כלה, חכמת התכונה, חכמת החמיה, וחכמת הפיזאלגיע... חברו... משה אהרן וויזאנסקיע (פיהענעטט), ווארשא, תרנ"ג 1893.

מצב טוב.

קטגוריה
הגדות עם פירושים