Winner's Unlimited - הגדות של פסח

במכירה זו עמלת הקונה היא 25%

22 פברואר 2017
פתיחה $10
הערכה $80 - $100
נמכר ב $12
כולל עמלת קונה

* סדר ההגדה לליל שמורים מעיה"ק ירושלם תובב"א מדויק היטב ומסודר יפה ומתורגם אשכנזית כמו שנדפס ברעדלהיים יע"א. מנחת זכרון מזכרת נצח... מאת אחיו כולל שומרי החומות... בערי הקודש ירושלים חברון צפת וטבריא תובב"א, מקום ושנת ההדפסה: [ירושלים], [תרע, 1900 בערך], אוצר ההגדות 2478. דף השער בדיו כחולה ואדומה, בעמוד האחרון תמונת הר הבית וירושלים. שדרה מנותקת.

* הגדה של פסח באותיות גדולות ובהירות, ובנקוד, "התחיה" חברה להדפסה בע"מ מקום ושנת ההדפסה: ירושלים, תרצ"ד [1934], אוצר ההגדות 3479. שער מעטפת. נוסף שער חלקי.על גבי המעטפת ציור "צורת חכמים מסובין בבני ברק ומספרים ביציאת מצרים כל הלילה"

* הגדה של פסח עם באור עברי חדש [בכריכה: סדר הגדה של פסח מבארת ומצירת], בהוצאת בית מסחר ספרים של מענדל פריעדמאן ושו"ת ירושלים, דפוס התחיה מקום ושנת ההדפסה: ירושלים, תרצ"ה [1935], אוצר ההגדות 3512.

 

קטגוריה
הגדות מירושלים