Winner's Unlimited - הגדות של פסח

במכירה זו עמלת הקונה היא 25%

22 פברואר 2017
פתיחה $10
הערכה $70 - $100
נמכר ב $61
כולל עמלת קונה

 * מעלה בית חורין והוא הגש"פ עם ארבעה פירושים... א. אלשיך... ב. של"ה... ג. מהר"ל... ד. עוללות אפרים.., , דפוס ר' חיים קעלטער, ווארשא, תרל"ה 1875. ‫ בעמוד האחרון: "בהוצאות בית מסחר הספרים של הר"ר אהרן וואלדען בווארשא". אוצר ההגדות 1449. כריכה חדשה.

* סדר הגדה של פסח עם הרבה פירושים... א פירוש רש"י.... ט... משנה למלך... יד... מוהר"י מליסא..,  ווארשא, תרל"ז 1877, אוצר ההגדות 1479. דף שער היה קרוע ועבר שיקום, חסר דף אחרון. כתמים. מספר עמודים קרועים, ועמוד יד קרעו וחסר ברובו.

 * הגדה של פסח עם פירוש ...ר' חיים יוסף דוד אזולאי... גם מסכת אבות שם שני פירושים... בית אהרן, מאיתי המחבר אהרן... ראב"ד אטשאקוב, דפוס חיים קעלטער, ווארשא, תרמ"ט, 1889, אוצר ההגדות 1767. דפי מסכת אבות (מא-נז) חסרים.

מצב בינוני-טוב.

קטגוריה
הגדות עם פירושים