Winner's Unlimited - הגדות של פסח

במכירה זו עמלת הקונה היא 25%

22 פברואר 2017
פתיחה $10
הערכה $100 - $150
נמכר ב $24
כולל עמלת קונה

* סדר הגדה של פסח עם שני פירושים ביאור מהגאון ... אליהו מווילנא... ופירוש מגיד צדק מהרב... פנחס... מ"מ בעיר פאלאצק, הוצאת אליהו לאנדא, ירושלם, [תרס"ג, 1903], אוצר ההגדות 2225. חסר דף ח'.

* הגדה לליל שמורים עם באור משא גיא חזיון מיוסד על שרש יעוד העתיד בזמן עקבא דמשיחא ... חבר על ידי... אריה ליב פרומקין. דפוס שמואל הלוי צוקערמאן, ירושלים, תרע"ג, אוצר ההגדות 2580. דפים ראשונים עם קרעים מודבקים בנייר דבק, עם פגיעה בטקסט בעמוד השער.

* בית ישראל והוא ביאור הגדה של פסח... המחבר יצחק יהושע... הוצאה שניה, המו"ל שמעון הלפרן, דפוס "חורב", תרצ"ח [1938], אוצר ההגדות 3649.

* ספר קרבן פסח על הגדה של פסח... בביאור... בשם "חגיגת פסח". חוברה מאתי גדלי' סילווערסטאן... הייתי רב בעיר בעלפאסט-אירלאנד ואח"כ בעיר וואשינגטאן... וכעת בעיה"ק ירושלים, דפוס העברי של י. ורקר, ירושלים, תרצ"ט [1939]. אוצר ההגדות 3682. דינים ביידיש, בעמ' 34 חליפת מכתבים בין מר יעקב סיליבן ובין הלורד הרברט סמואל.

 * סדר הגדה של פסח עם חמשה עשר פירושים, האחים לוין-אפשטין ושו"ת, ירושלים, תש"ו [1946], אוצר ההגדות 4000.

מצבים שונים. בינוני-טוב מאוד.

קטגוריה
הגדות מירושלים