Winner's Unlimited - הגדות של פסח

במכירה זו עמלת הקונה היא 25%

22 פברואר 2017
פתיחה $10
הערכה $120 - $150
נמכר ב $12
כולל עמלת קונה

* סדר ההגדה לליל שמורים מעיה"ק ירושלם תובב"א מדויק היטב ומסודר יפה ומתורגם אשכנזית כמו שנדפס ברעדלהיים יע"א. מנחת זכרון מזכרת נצח... מאת אחיו כולל שומרי החומות... בערי הקודש ירושלים חברון צפת וטבריא תובב"א, [ירושלים], [תרע, 1900 בערך], אוצר ההגדות 2478. דף השער בדיו כחולה ואדומה, בעמוד האחרון תמונת הר הבית וירושלים. חור עם פגיעה בטקסט בדף השער. כריכה מנותקת, שדרה מפורקת חלקית.

* סדר הגדה של פסח עם ציורים, יצחק בקאל, חש"מ., ירושלים, [תש"ך 1960 בערך]. אוצר ההגדות 4650.

* הגדה של פסח. הוצאת ירושלמי, תל אביב, [תש"ך, 1960 בערך]. בשער: ובנה לנו את בית הבחירה עם ציור של בית המקדש.

הגדה של פסח מקורותיה ותולדותיה במשך הדורות בצירוף הנוסח הבדוק ותצלום ההגדה העתיקה יותר בן הגניזה הקאהירית... מאת דניאל גולדשמידט, מוסד ביאליק ירושלים [דפוס הארץ תל אביב], [תש"ך 1960], אוצר ההגדות 4657.

* הגדה של פסח עם ציורים מאת א. אל-חנני, ירושלים, [תשי"ט, 1959?], אוצר ההגדות דומה ל4595.

קטגוריה
הגדות מירושלים