Winner's Unlimited - מס' 111

מסמכים היסטורים, ההשכלה ומתנגדיה, איינשטיין, ספרי קודש, כתבי יד ומכתבי רבנים ואדמו"רים

11 דצמבר 2018
פתיחה $200
הערכה $300 - $400

מדרש פנחס. ביאור אגדות חז"ל, מאמרי רבה בר בר חנא ואגדות סבי דבי אתונא, מאת רבי פנחס ב"ר שמואל מוויסאקי [וויסוקי]. לונדון, תקנ"ה [1795]. מהדורה ראשונה.

ביאור מלים ופירוש נרחב על האגדות שבפרק המוכר את הספינה ובמסכת בכורות.

רקע: המחבר נולד בוויסוקי שבליטא בשנת תקט"ו, הוא עבר לגרמניה והיה רב ודרשן בברלין, הוא נדד באירופה ובשנת תק"ן הגיע לאנגליה ואחר כך עבר להונגריה ולטרנסלבניה בה נפטר בשנת תקפ"ה בערך. לחלק השני שער והקדמה נוספת. בתחילת הספר רשימת פרונמערנטן ארוכה של אנשי לונדון כשהיא מחולקת לפי בתי הכנסת.

[6], מ; [1], יז דף, 24 ס"מ. שער נוסף לחלק השני.

מצב טוב מאוד למעט כתמים בשער. כריכת עור עתיקה משוחזרת.

קטגוריה
ספרי קודש