Winner's Unlimited 112

ארץ ישראל וציונות, אנטישמיות, שואה ושארית הפליטה, גלויות ותצלומים, כרזות, מפות, יודאיקה, ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמו"רי

21 ינואר 2019
פתיחה $200
הערכה $400 - $600
לא נמכר

כרך עב כרס הכולל פרוטוקולים מהדיונים בישיבות "מועצת העם" ו"מועצת המדינה הזמנית" החל ממאי 1948 עד ספטמבר 1948. הוצאת המדפיס הממשלתי, "הדפוס החדש", 16 במאי 1948

בפרוטוקולים חקיקה עשירה ודיון נרחב באופי המדינה המוקמת, כמו גם החלטות ודיונים בענייני החירום הדוחקים [בן גוריון: 'רבותי על המועצה ועל מנהלת העם הוטלו שני תפקידים: בטחון, והקמת המדינה...'] בין הנושאים הנידונים: "פקודת הסדרי השלטון והמשפט" (דבר החקיקה הראשון במדינת ישראל), קביעת ששת ימי העבודה ויום השבת כיום המנוחה (המכוננת את אופיה היהודי של המדינה), "תקנות שעות חירום", דיונים ענפים בסוגיית אלטלנה [בן גוריון: 'רבותי, היום נקראה המועצה לרגל אסון כבד וחמור שהתרגש עלינו – נסיון התנקשות בידי אירגון הידוע בשם אצ"ל'...'], פקודת סמל מדינת ישראל, פקודת האסיפה המכוננת, ועוד. המועצות הזמניות התקיימו בין החודשים מאי 1948 עד פברואר 1949, ושמשו חוליית מעבר בין הממשל המנדטורי ל-"כנסת ישראל".

מצב טוב מאד.

קטגוריה
ארץ ישראל וציונות