Winner's Unlimited 112

ארץ ישראל וציונות, אנטישמיות, שואה ושארית הפליטה, גלויות ותצלומים, כרזות, מפות, יודאיקה, ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמו"רי

21 ינואר 2019
פתיחה $300
הערכה $400 - $600
לא נמכר

מכתב על נייר מכתבים של FREDERICK HOTEL בלונדון, מיום 19 בינואר 1931, מוען לידידו ד"ר זלקינד בו מפצירו ביאליק לכתוב את פירושו למסכת כלאים בשפה העברית דוקא.

ביאליק מבשרו כי 'בעוד ימים מספר אעזוב את לונדון ואשובה לארץ'. ד"ר זלקינד ערך פירוש למסכת כלאיים בשפת היידיש, ושלח לביאליק גיליון לעיון ולבדיקה, כנראה לפני שירד לדפוס. ביאליק מחמיא מאוד לזלקינד: 'כל פעם שמגיע לידי גליון ממשנתך חג הוא לי... דבר גדול אתה עושה בישראל וזכותך תעמוד לעד'. אלא שמסתייג מאד מהעובדה כי זלקינד כתב את פירושו בשפה היידיש, לדעת ביאליק היה עליו לכתוב את הפירוש בשפה העברית מכמה טעמים: 'הקהל העברי הזקוק לפירושך גדול פי עשרים מן הקהל היידי, ולמה תיגע ללא הועיל? אנא ברחמיך הרבים עקור את דירתך מן היידית לעברית... יודע אתה כי לא מקנאתי ומצרות עיני בשפה העברית אני אומר זאת. אין בלבי כל טינא כנגדה, אדרבא אני מחבב אותה ואני רוצה בתקנתה, אלא שהפירוש בעברית ערכו שבעתיים, או גם שבעים ושבעה מביידית, וגם קהל הקונים רבה שבעתיים, ומובטחני כי העברית תגרום להחיש את גמר עבודתך...'

[1] דף נייר רשמי של בית המלון. 18x12 ס"מ. סימן קיפול. כתמים. מצב טוב.

קטגוריה
ארץ ישראל וציונות