Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $200
הערכה $300 - $400
נמכר ב $244
כולל עמלת קונה

מכתב ארוך בכתב ידו וחתימתו של רבי חיים יעקב נפתלי זילברברג.

המכתב נשלח לרבי יוסף חיים זוננפלד. בראשית הדברים מפליג הרב בשבח תארים מופלגים לרבי יוסף חיים זוננפלד "תפארת ישראל והדרו... כמותו ירבו בישראל...", לאחר מכן מספר הרב זילברברג על שהותו בבית החולים לרגל מיחוש שתכפהו, ומספר שרוב היום עובר עליו בבישול מאכלים לעצמו כיון שאינו אוכל משל הבית חולים מאומה, וכן שעליו לשהות רוב היום במנוחה. לאחמ"כ הוא עובר לעניינים משפחתיים "אודות אחותי הצדקת הנשגבה תחי'...", ומבקש בעבורה עזרה כספית. כמו"כ ישנם מופיעים דברים הקשורים ללימוד התורה ועוד.

רבי חיים יעקב נפתלי זילברברג [תר"י-תר"צ], מגדולי המוצי"ם בוארשא. תלמידם של הגר"י סלנטר וה"בית הלוי". איש אמונם של הנצי"ב מוולז'ין וה"חפץ חיים". רבי אלחנן וסרמן היה מקפיד לכנותו "הגאון הצדיק". עסק רבות בחיזוק שמירת השבת והטהרה, הדפיס כרוזי קול קורא לחיזוק שמירת ההלכה. הביא לדפוס את כתבי אביו רבי אברהם בנימין אב"ד וויערשוב, וכתבי זקנו הגאון מקוטנא בעל הזית רענן.

[2] דפים כתובים משני צדיהם. 28x23  ס"מ. חורי תיוק. סימני קיפול.

מצב טוב.

קטגוריה
כתבי יד ומכתבי רבנים אשכנזים