Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $200
הערכה $300 - $400

מכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי חיים יעקב נפתלי זילברברג. המכתב נשלח מוארשא לרבי יוסף חיים זוננפלד בשנת תרס"ב [מתוארך בגוף המכתב].

הרב זילברברג מבקש מר' יוסף חיים שיעתיר בתפילה עבור ר' משה בן שיינדל חיה אשר "יעמוד על המבחן אצלם" ביום השבת. כמו"כ הוא מבקשו כי יפעל שלא יכתבו לו מאומה מענין תודות ותשבחות בהם מרבים בתארים: "כי בכל אלו בחלה נפשי- בפרט שלא עשיתי בשבילם רק בשביל התורה הקדושה אשר בעוה"ר מושפלת על שאול תחתיה- ומובן מעצמו כי רצון הש"י שהמשתדל... לא ירצה תפארת מבני אדם בעד עשייתם...", ועוד עניינים אישיים.

רבי חיים יעקב נפתלי זילברברג [תר"י-תר"צ], מגדולי המוצי"ם בוארשא. תלמידם של הגר"י סלנטר וה"בית הלוי". איש אמונם של הנצי"ב מוולז'ין וה"חפץ חיים". רבי אלחנן וסרמן היה מקפיד לכנותו "הגאון הצדיק". עסק רבות בחיזוק שמירת השבת והטהרה, הדפיס כרוזי קול קורא לחיזוק שמירת ההלכה. הביא לדפוס את כתבי אביו רבי אברהם בנימין אב"ד וויערשוב, וכתבי זקנו הגאון מקוטנא בעל הזית רענן.

[1][ דף נייר 12x13 ס"מ. חורי תיוק.

מצב טוב מאד.

קטגוריה
כתבי יד ומכתבי רבנים אשכנזים