Winner's Unlimited 112

ארץ ישראל וציונות, אנטישמיות, שואה ושארית הפליטה, גלויות ותצלומים, כרזות, מפות, יודאיקה, ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמו"רי

21 ינואר 2019
פתיחה $180
הערכה $300 - $400
לא נמכר

מכתב בכתב ידו וחתימתו של ש"י עגנון, מוען לידידו בן אליעזר, ללא ציון תאריך.

במכתב מתייחס עגנון לבני ביתו אשר בגרמניה, וכן אודות היובלות [כפי הנראה כוונתו לקבצים מסויימים שיצאו לרגל חגיגת היובל לאדם מסויים] 'שלא יקפיד עלי שהרי איני נותן לב ליובלות, ראיה לדבר שלא נתן לב ליובל שלי...'.

[1] דף נייר. 23x14 ס"מ. מצב טוב מאד.

קטגוריה
ארץ ישראל וציונות