Winner's Unlimited - מס' 111

מסמכים היסטורים, ההשכלה ומתנגדיה, איינשטיין, ספרי קודש, כתבי יד ומכתבי רבנים ואדמו"רים

11 דצמבר 2018
פתיחה $300
הערכה $600 - $800
נמכר ב $566
כולל עמלת קונה

* מסכת בבא בתרא, עם פירוש רש"י ותוספות ופסקי תוספות ורבינו אשר ומשניות עם פירוש הרמב"ם. פרנקפורט דאדרה, תנ"ט [1699].
[1] קעט, מ, ז דף, עם השער המצוייר. 35 ס"מ.
כרוך עם:
* [מסכת עבודה זרה] ב-צז דף, נדפס ללא שער מפני הצנזורה. 35 ס"מ.
מהדורה קדומה של הש"ס שנדפסה על פי המהדורה הנודעת של דפוס באזל של"ח-שמ"א. אולם במהדורת באזל לא נדפסה כלל מסכת עבודה זרה, מחמת הצנזורה, וכאן היא נדפסה אך ללא שער. בתחילת הכרך קדם שער מצוייר פיתוח נחושת עם ציורי משה אהרן דוד ושלמה, ראה תיאור השער המצוייר: א’ יערי, דגלי המדפיסים העבריים, ירושלים תש"ד, עמ’ 49, 152, מס’ 78. מצב טוב. כריכת עור עתיקה פגומה.

כרך מסכתות מדפוס פרנקפורט, ת"פ 1720.
* מסכת עבודת כוכבים עם פירוש רש"י ותוספות ופסקי תוספות ורבינו אשר ומשניות עם פירוש הרמב"ם, מוגה על פי המהרש"ל ועל פי רבי יוסף שמואל מפרנקפורט. פז דף, עם דף השער. מטעמי צנזורה שינו המדפיסים שם המסכת ל'עבודת כוכבים’ בראשי העמודים לא נדפס שם המסכת בניגוד למסכתות האחרות. יש טפסים שנדפסו לגמרי בלי שער, אולם לפנינו טופס עם דף שער.
* מסכת מכות. עם פירוש רש"י ותוספות ופסקי תוספות ורבינו אשר ומשניות עם פירוש הרמב"ם, מוגה על פי המהרש"ל ועל פי רבי יוסף שמואל מפרנקפורט. כח דף.
* מסכת הוריות. עם פירוש רש"י ותוספות ופסקי תוספות ורבינו אשר ומשניות עם פירוש הרמב"ם, וגמרא ירושלמית. עם "תוספות ממסכת הוריות" שנדפסו כאן בפעם הראשונה בש"סים. טז, יו-יז דף.
* מסכת עדיות. עם פירוש רבינו משה בר מיימון זצ"ל ועם פירוש... ר’ אברהם בר דוד זצ"ל. עם מסכתות קטנות. יד; לג; [1], לח-נב דף.

מצב טוב מאוד. 30 ס"מ. לא כרוך.

קטגוריה
ספרי קודש