Winner's Unlimited - מס' 111

מסמכים היסטורים, ההשכלה ומתנגדיה, איינשטיין, ספרי קודש, כתבי יד ומכתבי רבנים ואדמו"רים

11 דצמבר 2018
פתיחה $400
הערכה $600 - $800
נמכר ב $625
כולל עמלת קונה

מסכת עירובין עם פירוש ותוספות ופסקי תוספות, רבינו אשר, ופסקי הרא"ש ופירוש המשניות מהרמב"ם. נאווי דוואהר, דפוס קריגר. תקמ"ו [1786]. נדיר במיוחד.

בשנים האלו המדפיס קריגר בנוואי דוואהר שקבל רשיון להדפסת ספרים עבריים החל בתוכנית להדפסת כל התלמוד בבלי, הוא הסתייע בשלשה מבני העיר וההדפסה החלה בשנת תקמ"ב. אולם התכנית הגדולה לא יצאה לפועל מסיבות שונות, ולמעשה נדפסו מסכתות בודדות בלבד. ידוע על מסכתות ברכות זרעים ושבת, ולפנינו מסכת עירובין, ושנים אחדות אחר כך מסכת ראש השנה, ויתכן כי נדפסה גם מסכת בבא מציעא.

ח.ד. פרידברג בספרו תולדות הדפוס העברי בפולניה (עמ' 77-76) כתב באריכות על השתלשלות ההדפסה, והוא מזכיר שנדפסה גם מסכת עירובין. הביבליוגרפים ידעו על קיומה מרישומו של פרידברג והעתיקוה משם, אף שלא ראו אותה מחמת נדירותה. גם במאמר על הדפסת התלמוד בהערות של הברמן (עמ' רלג-רלה) הוא מביא שמסכת זו מופיעה ברשימת פרידברג אך לא ראה את המסכת שלפנינו.

מסכת נדירה במיוחד, לא נרשמה במפעל הביבליוגרפיה ואינה נמצאת בספריה הלאומית. מצורף חומר אודות המסכת.

קל דף, 35 ס"מ. בדפי הפרוזץ חתימות בעלים ורישומים. מצב טוב, כתמי זמן, מעט קרעים קלים בשולי מספר דפים. כריכת קרטון ישנה.

קטגוריה
ספרי קודש