Winner's Unlimited - מס' 111

מסמכים היסטורים, ההשכלה ומתנגדיה, איינשטיין, ספרי קודש, כתבי יד ומכתבי רבנים ואדמו"רים

11 דצמבר 2018
פתיחה $300
הערכה $800 - $1,000
נמכר ב $2,530
כולל עמלת קונה

אוסף גדול של חוברות על תולדות ירושלים, ובהם ספורים, מסמכים, תמונות, כיתובי מצבות, חזון ירושלים, תולדות השכונות מחוץ לחומה, שירי ר' יואל משה סלומון ובהם שירי ברכה לרגל ביקורם של הקיסר אוסטריה פראנץ יוסף ושל קיסר גרמניה וילהלם השני, ועוד.

פרסומים מאת פנחס גראייבסקי:
* [23] חוברות "מגנזי ירושלם": כולל תעודות היסטוריות, כתבות עתיקות, מכתבי אנשי שם וכו' לתולדות הישוב היהודי בא"י, דפוסי צוקרמן, סולומון וארץ-ישראל:
חוברות א-ז, [ט - יצאה לאור בשם "בית האוצר], י"ג, ט"ו-י"ז, כ"ה [חוברת היובל], ק"ח-ט, קכ"ב, קכ"ג, קכ"ה-קכ"ז, קכ"ח, וכן את החוברות הבאות:
המעלות לשלמה: ציון לפי-שעה לנשמת הרב הגאון החוקר הירושלמי [...] שלמה אהרן וורטהיימר [...] ליום ה"שלושים" לפטירתו. ירושלים, תרצ"ו. מגנזי ירושלם. דפוס צוקרמן. סיפורי כתל המערבי. מגנזי ירושלם. ירושלים, תרצ"ו. דפוס צוקרמן. על הכריכה: מגדנות משלי-מנות [...] לכבוד יום הפורים הבא עלינו לטובה.
מגנזי ירושלים, א) מצה שמורה לחג-הפסח [...] ב) כוס-ראשון מארבע-כוסות [...] ג) אז רוב נסים הפלאת בלילה. ירושלים, "המצה השמורה" [תרצ"ו].
* [2] חוברות אבני זכרון, ירושלים, תרפ"ח-תרפ"ט, דפוס צוקרמן: אבני זכרון, חלק שני, חוברת א, אבני זכרון: אבני קדש בירושלם, חלק שלישי.
* [9] חוברות " זכרון לחובבים הראשונים": חוברות ה, ח-ט, י [2 עותקים], י"א-ט"ו.
[2] חוברות נוספות: * אליעזר ריבלין, פרק בתולדות ארץ-ישראל: הלכות ארץ-ישראל בשנות ה"א ר"ן-ת'. ירושלים, תרפ"ו. דפוס 'המדפיס'.
* דר. סימון מרכוס, תולדות הרבנים למשפחות ישראל מרודוס. ירושלים, תש"ט. הוצאת ראובן מס.

מצבים שונים, מצב כללי טוב.

קטגוריה
מסמכים היסטורים חשובים