Winner's - מס' 110

ארץ ישראל וציונות, גלויות ותצלומים, כרזות, מפות, יודאיקה, ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים ואדמור"ים

7 נובמבר 2018
פתיחה $80
הערכה $150 - $250

חמש ספרים בהוצאת שארית הפליטה.

* בעל שם טוב. יצא לאור ע"י י"מ יוסקאוויטש, וי"ש פערעלמאן, בהוצאת 'יצחקי'. לנדסברג, תש"ח 1948.
* דגל מחנה אפרים. הוצאת ד.ג.ל. גרמניה, תש"ח 1948.
* מגיד דבריו ליעקב (לקוטי אמרים). העתק של מהדורת לובלין תרפ"ז. [זולקווא], תש"ד 1944.
* תלמוד בבלי מסכת יבמות. הוצאת וועד ההצלה. מינכן, תש"ז 1947.
* חובת הלבבות ב"ח, לרבנו בחיי. דיסן, תש"ו 1946.

גדלים ומצבים משתנים. רובם במצב טוב מאוד.

קטגוריה
שארית הפליטה וקהילות