מכירה מספר 113

אישיים מפורסמים, אמנות, ספרי קודש, מכתבי רבנים וכתבי יד

אפריל 8 2019

מכירה מספר 113

פתיחה $200
הערכה $500 - $800
נמכר ב $415
כולל עמלת קונה

* מזמור לדוד. הלכות שחיטה טריפה ומאכלות אסורות [עם השגות על ספר פרי תואר לרבינו חיים בן עטר] מאת רבי דוד פארדו. ליוורנו, תקע"ח [1818]. מהדורה ראשונה. ‫ [4], קיח, [2] דף, 20.5 ס"מ. בהקדמה כותב המביא לדפוס רבי דוד פינטו, אודות דבריו של רבינו חיים בן עטור בעל ה'אור החיים' שכתב בספרו דברים תקיפים וחמורים נגד מי שיחלוק עליו, ומסביר את דברי רבי חיים בן עטר, ושעל פי הההסבר אין כל חשש לחלוק ואף להדפיס דברים החולקים על האור החיים. בשער חתימת בעלים: ... מצליח הלוי ... פגם בדף האחרון.

* מקראי קדש, חקירות פילוסופיות וטעמי המצוות על דרך הקבלה, מאת רבי יוסף סאמיגה. ונציה, שמ"ו [1586]. מהדורה ראשונה. שער ודפים ראשונים ואחרונים בצילום. בין דפי הספר שני כיתובים בכתב יד עתיק.

* שאלות ותשובות מאת רבי משה מטראני [מבי"ט], [חלק ראשון]. ונציה, שפ"ט 1629. מהדורה ראשונה. בשער חתימות בכתב יד: שם טוב המכונה בכור ב' יצחק ארדיטי וכן יצחק ארדיטי (ארדיטי משפחת דיינים בשאלוניקי). עם הגהה בכתב יד. חסר דפים אחרונים.

* מראה הגדול. דרושים מאת רבי רפאל אשכנזי [חלק ראשון]. שאלוניקי, תקפ"ט [1829]. מהדורה ראשונה. חסר 2 דפי מפתחות. בשער חתימת בעלים: שלמה חזן [כנראה אב"ד יפו ואחר כך בצפת].

‫* חשק שלמה, פירוש על ספר ישעיהו מאת רבי שלמה ב"ר יצחק הלוי [הזקן]. שאלוניקי, ש"ס [1600]. מהדורה ראשונה. ספר לא מצוי. חסר דפים ב-ג ודפי המפתחות בסוף. בשער, חתימות בעלים עתיקות.

‫* צור יעקב, דרושים על סדר פרשיות התורה, מאת רבי בכור יעקב יעבץ. אזמיר, תרכ"ו [1886]. מהדורה ראשונה. ‫ [4], רכג, ב דף, 30 ס"מ. עם הסכמה ארוכה מרבי חיים פאלאג'י רבו של המחבר. המחבר מחכמי אזמיר שעלה לירושלים. כמה הגהות בכתב יד, חתומות: יק"ר, וגם יצחק.

קטגוריה
כתבי יד, מכתבים והגהות מחכמי המזרח ותימן