Winner's Unlimited - מס' 104

מכירה פומבית מספרייה פרטית - במכירה זו עמלת בית המכירות היא 25%

6 פברואר 2018
פתיחה $30
הערכה $80 - $100

* יוסיפון, מאת יוסף בן גוריון הכהן. [ז]אלקווי, תקס"ה [1805]. לא מצאתי בספריה הלאומית. פגמים בדף השער, חסר הסוף.

* כתובים אחרונים: ספרי חשמונאים א' וב', חכמת שלמה, יהושע בן סירא, מגלת יהודית, מעשה טוביה, חלום מרדכי ועוד. מתורגמים מאת י. ז. פרענקיל. ברלין, תרפ"ז [1927].

* ספר יהושע בן סירא, עם מבוא מאת יהודה ליב בן זאב. [ברלין, תרפ"ז 1927], ללא דף שער.

* אלפא-ביתא דבן סירא. ורשה, תרפ"ז [1927].

מצב כללי טוב.

קטגוריה
ספרי היסטוריה