Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $120
הערכה $200 - $400

שמונה ספרים בהוצאת שארית הפליטה, גרמניה לאחר השואה.

* תולדות יעקב יוסף חלק א' וב' בכרך אחד. דפוס כתר. לאנדסבערג, [גרמניה] תש"ט 1949.

* קסת הסופר מאת הגאון רבי שלמה גאנצפריד, הוצאת ועד ההצלה מינכן תש"ז 1947.

* סידור 'שמע קולנו' תפלות לכל ימות השנה, שטוקלהום תש"ו 1946 ['נועד בשביל קהלות ישראל ההרוסות הנבנות עתה מחדש', הודפס בחמשים אלף טפסים].

* פרקי אבות עם פרושים משלי אבות אמנות אבות ומעשה אבות, מתנת ועד ההצלה לשארית הפליטה, מינכן תש"ז 1947.

* קצור שלחן ערוך דפוס כתר, אידיש טייטש.

* מחזור ראש השנה ויום הכפורים כמנהג ספרד, הודפס והופץ על ידי הג'וינט, גרמניה 1946.

* שמלה חדשה על הל' שחיטות וטריפות עם פירוש מטה אשר, אוגסבורג תש"ז 1947.

* חובות הלבבות, הובא לדפוס ע"י נפתלי בנימין עקשטיין לזכר הוריו שנספו בשואה.

גדלים ומצבים שונים, כללית מצב טוב.

קטגוריה
שארית הפליטה וקהילות