Winner's Unlimited - מס' 111

מסמכים היסטורים, ההשכלה ומתנגדיה, איינשטיין, ספרי קודש, כתבי יד ומכתבי רבנים ואדמו"רים

11 דצמבר 2018
פתיחה $700
הערכה $1,000 - $2,000
נמכר ב $1,042
כולל עמלת קונה

נתיבות השלום. חומש בראשית עם תקון סופרים, תרגום אשכנזי, עם באור [בעריכת משה מנדלסון]. ברלין, תקמ"ג 1783. מהדורה ראשונה של החומש עם ה'ביאור'.

לעותק שלפנינו נוסף החיבור 'אור לנתיבה', הקדמה כוללת לכל חמשת הספרים, שכתב משה מנדלסון, בו הוא מתאר את השתלשלות כתיבת החיבור. בעותקים הידועים החיבור הזה נדפס בסוף חומש שמות. עם רשימת החותמים על הספר ובראשם קריסטיאן השביעי מלך דנמארק. ‫

במהדורת החומש של מנדלסון נדפס נוסח החומש ללא תרגום אונקלוס ופירוש רש"י, כשלצד הפסוקים נדפס 'תרגום אשכנזי' ובו תרגום הפסוקים לגרמנית על פי פשוטו של מקרא באותיות עבריות. את ה'תרגום אשכנזי' חיבור מנדלסון עצמו, ואת ה'ביאור' חיבר במשותף עם חכמים שונים ביניהם: שלמה דובנה, רבי נפתלי הירץ וויזל ואחרים.

ה'ביאור' עורר התנגדות עזה בקרב קהילות היראים ובראשם רבי רפאל הכהן מהמבורג, בעל ה'הפלאה', תלמידו בעל ה'חתם סופר' [אשר אמר 'ובספרי רמ"ד אל תשלחו יד'], וכן גדולי החסידות, ובראשם בעל ה'בני יששכר' בחיבורו 'מעיין גנים'. בדרשה שנשא בעל ה'הפלאה' בעיר פרנקפורט תקף את מנדלסון: 'נבלה נעשתה בישראל בפהרסיא ואין מוחה בידם, וחדשו פירוש על תורתנו הקדושה אשר בדו מלבם דברי שטות והבלים... ובוילנא שרפו אותם לעין כל זכאי חולקיהון קמא מרי מלכא קדישא אשר קנאו קנאת ה' צבקות...'.

בעותק שלפנינו מופיע השער הראשון, ואין שער נוסף ביידיש כפי שנמצא בחלק מהעותקים, אחריו החיבור 'אור לנתיבה' עם שער קצר, ואחריו שער מקוצר : ספר בראשית, וגוף הספר.

[1]: [23]: [1] רצט דף, 20.5 ס"מ. עם אור לנתיבה. מצב טוב. מעט כתמים. כריכה חדשה נאה.

קטגוריה
ההשכלה ומתנגדיה