Winner's Unlimited - מס' 111

מסמכים היסטורים, ההשכלה ומתנגדיה, איינשטיין, ספרי קודש, כתבי יד ומכתבי רבנים ואדמו"רים

11 דצמבר 2018
פתיחה $200
הערכה $300 - $400
נמכר ב $357
כולל עמלת קונה

ספר חרדים להרב הקדוש הא-לקי כמהר"ר אליעזר אזקרי זצק"ל ... במצות והוצאות השותפים ... אשר זעליג ברץ זללה"ה, ובנו ... פנחס נ"י, וה"ה ... חנוך העניך . ראדוויל, תקע"ח [1818].

למהדורה זו הסכמות רבי אפרים זלמן מרגליות ורבי אריה יהודא ליב תאומים, המתייחסים לדפוס זה. רישומי בעלים וחתימות מזמן ההדפסה.

באותו מקום ובאותה שנה נדפסה גם מהדורה בהשמטת מקום הדפוס וההסכמות. לפנינו המהדורה עם שם הדפוס והמקום ומספור הדפים כפי שמופיע בגנזי ישראל 950, ובמפעל הביביליוגרפיה העברי רשומה מס' 108715.

הדפוס העברי בראדוויל [ראדזיווילוב שבוואהלין] פעל תקופה קצרה מאד, ונדפסו בה פחות מעשרה ספרים, כולם הינם נדירים.

[6], ה-סו, [2], סז-סח, [1], סט-קא [צ"ל: קב], [1] דף, 16.5 ס"מ. גנזי ישראל 950. נייר כחלחל.

מצב בינוני-טוב. כתמי זמן. מספר כותרות חתוכות. כריכה בלויה ומנותקת.

קטגוריה
ספרי קודש