Winner's Unlimited - מס' 111

מסמכים היסטורים, ההשכלה ומתנגדיה, איינשטיין, ספרי קודש, כתבי יד ומכתבי רבנים ואדמו"רים

11 דצמבר 2018
פתיחה $8,000
הערכה $20,000 - $30,000
נמכר ב $31,256
כולל עמלת קונה

ספר תורה קטן על קלף. ספר מיוחד המשמר מסורות קדומות ונדירות שנכתב באשכנז במאה ה 17. שתי יריעות הושלמו מהמאות ה 18 וה 19.

רוחב הקלף 12.5 ס"מ. גובה העמודות 10.2 ס"מ. 55 יריעות ברוחב משתנה, אורך כולל 23.10 מטר. 32 שורות בעמוד. כתב אשכנזי נאה. עצי חיים מעץ.

בספר שלפנינו ישנן מסורות קדומות ונדירות מאד. מלבד שירת הים ושירת האזינו שנכתבו בצורת שירה, אריח ולבנה, פרשיות נוספות נכתבו בצורת שירה: פסוקי מסעי בני ישראל במדבר, שנכתבו בצורת אריח על גבי אריח ולבנה על גבי לבנה. דוגמא דומה נמצאה בספר תורה אשכנזי – צרפתי מסוף המאה ה 12 (מצורף חומר) ומאז לא ידוע על מסורת כזו!

כך גם הפסוקים החוזרים במעשה המנורה 'וכפתר תחת שני הקנים ממנה' כתובים בצורת שירה, וכן צורת הכתיבה של פסוקים בברכת יעקב לבניו מסודרת באופן מיוחד. גם פסוקים נוספים שיש בהם תיבות חוזרות כתובות בצורת שירה, כך פרשת העריות שבספר ויקרא, וכן פסוקי 'ארור' שבספר דברים.

בספר ישנם גם אותיות משונות – אותיות לפופות ועקומות, מסורת קדומה שמובאת בין השאר בדברי הרמב"ם, אך לא נשתמרה בימינו.

כמו"כ האותיות נ' ההפוכות בפרשת 'ויהי בנסוע הארון' כתובות בצורה יחודית. צורה כזו מביא המהרש"ל שראה בספר תורה מדויק שכתב רבי טודרוס הזקן משפירא. אמנם היו שחשבו שהדבר הוא טעות, אולם בספר שלפנינו, שנכתב אף הוא באשכנז, גם נכתב כך.

גם התגים שבספר באותיות שעטנ"ז ג"ץ נכתבו בצורה מיוחדת, ויש פסוקים שבהם התגים מקושטים בשלושה קישוטים, כעין זר.

מצורפת חוות דעת מפורטת של פרופ' שלמה צוקר מומחה בכתבי יד עבריים, תחת הכותרת: 'ספר תורה כתוב בנוי מיוחד ומשמר מסורות קדומות ונדירות', חוות דעת ארוכה המסתיימת במשפט: 'לסיכום, לא ראיתי עוד ספר שיש בו ריכוז רב כל כך של שרידי מסורות נדירות'.

כללית מצב טוב. במספר מקומות תיקוני קלף ואותיות וכן חיבורי יריעות רופפים. מעט מאוד מריחות דיו ודהיית דיו.

קטגוריה
חיבורים, כתבי יד והגהות - גדולי אשכנז