Winner's Unlimited - מס' 111

מסמכים היסטורים, ההשכלה ומתנגדיה, איינשטיין, ספרי קודש, כתבי יד ומכתבי רבנים ואדמו"רים

11 דצמבר 2018
פתיחה $200
הערכה $300 - $400

ספר 'תפוחי זהב' על התורה לרבי צבי הירש חריף אב"ד באניהאד עם הקדשת רבי משה גאנז 'משרת בקודש בבאנהיאד'. תלמיד מובהק לגאון רבי יהודה גרינוואלד אב"ד סאטמר, ויד ימינו של רבי משה הלוי פולק רבה הראשון של הקהלה האורתודוקסית בבאניהאד.

נוסח ההקדשה: אל 'ידידי ורעי כולו מחמדים... מופלג בתורה ויראת ה' טהורה כ"ה ישראל הירש מילדי זיבנבירגן. אשר למדנו יחד בצוותא חדא בישיבה הרמה באניהאד אצל מר יודא גאון חסיד נורא קדוש יאמרו לו כקש"ת יודא גרינוולד שליט"א. ונתתי לו למזכרת הספר הקדוש הזה במתנה. והוא נתן לי במתנה הספר אבקת רוכל... ה' משה גאנז בן לאאמ"ו מו"ה שאול צבי. אור ליום ג' וארא תרנ"ה".

רבי יהודה גרינוולד [תר"ה-תר"פ 1845-1920] נתמנה לאב"ד באניהאד משנת תרמ"ט עד לשנת תרנ"ו. ומשנת תרנ"ח כיהן בסאטמר עד לפטירתו.

מצב טוב. כתמי זמן.

קטגוריה
חיבורים, כתבי יד והגהות - גדולי אשכנז