Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $380
הערכה $500 - $700
נמכר ב $464
כולל עמלת קונה

מהדורה ראשונה של הגהות וחידושים מאת רבי יהושע צייטלש על ספר 'עמודי גולה'- סמ"ק [ספר מצוות קטן מאת רבינו יצחק מקורביל, מבעלי התוספות]. חותמות רבות של רבי יהודה מעשיל הכהן צירקל רבה של פאלאצק, מגדולי רבני פולין.

הסכמות רבני שקלאב וקאפוסט. הספר הודפס בדומה למתכונת דפוס לאדי תקס"ה אלה שנוספו בו "הגהות חדשות" בשולי העמודים. בעמ' השער חותמת אישור צנזורה בעקבות גזירת הדפוסים דשנת תקצ"ו.

המחבר רבי יהושע צייטלש תלמידו של בעל השאגת אריה, עמד לימין הגר"א במחלוקתו עם החסידים, מחיבוריו נדפס אך ורק הספר שלפנינו, יתר כתביו נשרפו בשריפה שפרצה באחוזתו ליד שקלוב. 

עותק נאה הודפס ברובו על נייר כחול.

[4] ב-ו, צג, נא, מ, לט-נח דף. 21 ס"מ.

כריכת קרטון ישנה, מצב טוב מאד.

קטגוריה
עותקים מיוחסים