Winner's Unlimited - מס' 111

מסמכים היסטורים, ההשכלה ומתנגדיה, איינשטיין, ספרי קודש, כתבי יד ומכתבי רבנים ואדמו"רים

11 דצמבר 2018
פתיחה $3,500
הערכה $4,000 - $6,000

ספר 'פרי שמואל' בכתב יד מאת רבי שמואל שמעלקא ב"ר דוב ווינטרויב מעיר יוזעפאף. תרכ"ח [1868]. אוטוגרף, לא נדפס.

פירוש עמוק ורחב על טור ושולחן ערוך חלק אורח חיים עד סימן מ"ח, כותרות על פי הסימנים בשו"ע. החיבור מתחיל בשיר "אליך ה' נפשי אשא" בראשי תיבות של שם המחבר. אחריו הקדמה ארוכה בה כותב: '...והחילותי לכתוב את החיבור הזה ביום א' שלחנוכה שנת תרכ"ח לפ"ק פה ק"ק יוזעפאף'.

רבי שמואל שמעלקא הגיע בסוף ימיו לירושלים והיה אחד מחכמיה. חיבר כמה ספרים ביניהם 'בכורי שמואל' על ספר משלי, ירושלים תרמ"ב; ו'ענבי שמואל' על מסכת אבות, ירושלים תרמ"ג; 'מלחמת שמואל נגד דת הנוצרים' ירושלים תר"ס נדפס אחר פטירתו. [בכל הספרים הללו חותם בהר"ד, ובספרייה הלאומית ובמפעל הביליוגרפיה רשמו שם אביו כ"דוד". אמנם בחיבור זה חותם שמו המלא וכותב ב"ר דוב.] פירושו על התורה בשם 'פרי שמואל' נאבד.

כ 250 עמ'. דיו על נייר. 20x15 ס"מ. כתב אשכנזי קטן, צפוף ורהוט. מחיקות והוספות בשוליים.

מצב טוב מאוד. כריכת חצי עור חדשה.

קטגוריה
חיבורים, כתבי יד והגהות - גדולי אשכנז