Winner's Unlimited - מס' 111

מסמכים היסטורים, ההשכלה ומתנגדיה, איינשטיין, ספרי קודש, כתבי יד ומכתבי רבנים ואדמו"רים

11 דצמבר 2018
פתיחה $500
הערכה $1,000 - $3,000
נמכר ב $744
כולל עמלת קונה

בנימין זאב. שאלות ותשובות מאת רבי בנימין בן מתתיה. ונציה, דפוס בומברג. רצ"ט [1538]. מהדורה ראשונה. הגהות המחבר בכתב ידו.

עותק חסר דפים ראשונים ודף אחרון. כולל: יז-תקעד דף. יש חלק מהדפים שלא נמצאים ברוב העותקים מחמת הצנזורה. ישנם דפים כפולים. כרוך לא כסדר. נוספו 7 דפי מפתחות בכתב יד עתיק.

הגהות והערות בכתב יד בדפים: רעא, שיז, שמד, שפט, שצא, שצג, תנו, תקא. אין ספק שחלק מההגהות הם בכתיבת יד המחבר.

המחבר מגדולי ישראל בתקופה שבין רבותינו הראשונים לאחרונים, הביא בעצמו את הספר לדפוס. וזהו ספר השו"ת הראשון שנדפס בחיי המחבר. המחבר כותב בספר שבמלאכת ההגהה נפלו טעויות. ואכן ידוע על עותקים שהמחבר תיקן בכתב ידו, ויש גם שלאחר ההדפסה הוסיף המחבר הוספות בכתב ידו.

רבי בנימין בן מתתיהו, הידוע בשם רבי בנימין זאב מארטה [1475 בערך - 1545 בערך] היה מפוסקי ההלכה והמשיבים המפורסמים בדורו, וכיהן כרבה של ארטה שביון. הוא נודע במספר פולמוסים הלכתיים בהם היה מעורב. גם הספר שלפנינו עמד במרכז פולמוס על הספר ועל מחברו. היו מגדולי ישראל שלא קבלו את דבריו, כך מרן רבי יוסף קארו לא הביא מדבריו, והמהרש"ל אף יצא נגדו. לעומתם, הרמ"א הביא הרבה מדבריו.

על הספר שלפנינו ועל מחברו כתב מאיר בניהו את ספרו 'מבוא לספר בנימין זאב' ירושלים תשמ"ט, בספר גם כתב פירוט על ההגהות בספר שהגיה המחבר בכתב ידו לאחר ההדפסה, עמ' קסא-קסב.

מצב בינוני. נקבי עש וכתמי זמן. קרעים בדפים בודדים. כריכה פשוטה.

קטגוריה
חיבורים, כתבי יד והגהות - גדולי אשכנז