Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $100
הערכה $150 - $200

שלושה  פסקי דין בענין נישואין, גירושין, צו עיכוב יציאה מהארץ, וחלוקת רכוש .משנת תשי"ח

שני פסקים כתובים בכתב יד והאחד במכונת כתיבה [שנים מתוכם על גבי ניירות רשמיים של בית הדין הרבני]. כולם חתומים בחתימת ידם של מי ששמשו דיינים בבית הדין הרבני .ירושלים באותם שנים: הרב עובדיה יוסף, הרב אליעזר יהודה וולדינברג, והרב יוסף קאפח

.יתכן ואחד הפסקים אף כתוב בכתב ידו של הרב אלעזר יהודה וולדינברג 

 [3] דף 21x33 ס"מ.

.קיפולים וקרעים בחלק העליון של הנייר בשנים מהמכתבים

.מצב טוב

קטגוריה
מכתבי רבנים ספרדיים