Winner's Unlimited - מס' 111

מסמכים היסטורים, ההשכלה ומתנגדיה, איינשטיין, ספרי קודש, כתבי יד ומכתבי רבנים ואדמו"רים

11 דצמבר 2018
פתיחה $20,000
הערכה $35,000 - $40,000
נמכר ב $43,164
כולל עמלת קונה

שלחן ערוך חושן משפט עם ביאור מאירת עינים [סמ"ע] מאת רבי יהושע יושע ולק [פאלק] כ"ץ. ברלין, תע"ז [1717]. כ 50 הגהות, הערות ותיקונים בכתב יד קדשו של רבי נתן אדלר מפרנקפורט.

בדפי הספר כ 50 הגהות והערות בכתב יד קדשו של רבי נתן אדלר, ההגהות מסומנות בסימן סגול הפוך, כדרכו. רוב ההגהות הם תיקונים, אולם ישנם גם הערות למדניות קצרות. לדוגמא בסימן יז הוא כותב על דברי הסמ"ע, צריך עיון מדברי המגן באורח חיים, ואכן כמה אחרונים עסקו בדבר.
בדף הפורזץ כיתוב בלועזית מרא נתן אדלר.

הגאון הנודע והמקובל רבי נתן אדלר, נולד בפרנקפוקט בשנת תק"ב, כבר מילדותו נודע כמתמיד עצום וכילד פלא, וכפי הנחרט על מצבתו שמגיל תשע לא פנה לבו לבטלה. תלמידו ה'חתם סופר' כתב עליו שמיום עמדו על דעתו לא הסתכל אפילו בחלון, ומיום שנעשה בן תשע לא הלך בחוצות. כשביקר החיד"א בפרנקפורט בשליחותו הראשונה הציגו לו את הילד המופלא, והחיד"א התפעל מאד והפליג בשבחו. רבי נתן היה תלמידו של בעל ה'פני יהושע' של רבי דוד טעבלי שיף, וכן למד קבלה אצל רבי אבוש מפרנקפורט.
הוא היה רבו המובהק של ה'חת"ם סופר', שהיה מכנהו 'החסיד שבכהונה' 'רבי המובהק הגאון החסיד המפורסם הנשר הגדול' 'מורי הגאון החסיד', וכדומה, וכן הפליג מאד בשבחו ואף אמר עליו ששבילי הרקיע נהירין לו יותר מלמלאכי השרת. החתם סופר בספריו מביא הרבה מאד ממנו ובכל מקום שמזכיר אותו מרבה בשבחו. רבי נתן אדלר נפטר בשנת תק"ס, ולחתם סופר נודע על פטירתו בעקבות חלום שחלם, ואחר כך כשהספיד אותו הוא השתטח ליד ארון הקודש בפישוט ידים ורגלים.
רבי נתן אדלר לא כתב את חידושי התורה שלו, באמרו שכל מה שהותר לכתוב דברי תורה הוא מטעם 'עת לעשות לה'' פן ישכחו הדברים, אולם הוא מימיו לא שכח כלל מה שלמד. בגליונות הספרים שלמד סימן נקודות.

[2] ד-שך: יח דף, חסר 2 דפים בהקדמה. 32 ס"מ. נייר כחול. מצב טוב. מעט נקבי עש וחיזוקים בדפים אחרונים. מעט דפים רופפים. כריכת חצי עור ישנה ובלויה.

קטגוריה
חיבורים, כתבי יד והגהות - גדולי אשכנז