Winner's - מס' 110

ארץ ישראל וציונות, גלויות ותצלומים, כרזות, מפות, יודאיקה, ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים ואדמור"ים

7 נובמבר 2018
פתיחה $120
הערכה $200 - $300

שלושה ספרים מספרייתו של רבי יחזקאל שרגא הלוי יונגרייז אבדק"ק סאטמאר ואקאריטי. עם חותמות וחתימות בכתב ידו.

* מקור חיים, חידושים ובאורים על הלכות פסח, וחידושי מסכת כריתות, חיברו הגאון בעל ה'חוות דעת'. לעמברג, תרכ"ו 1866. עט' דפים, 19 ס"מ. מצב טוב מאוד.

* אפיקי יהודה, דרשות והספדים. חיברו רבי יהודה ליב הלוי עד"ל מתלמידי הגר"א מולינא. מהדורה ראשונה. עם הגהה עתיקה בכתב יד. לעמברג, תקס"ג 1803. קלה' דפים, (דף לח' חסר), 24 ס"מ. מצב טוב.

* ילקוט הרועים, חלק שני. חיברו רבי שמעון בצלאל ניימאן. פרזעמישל, תרנ"ז 1897. סז' דף, 33 ס"מ. מצב טוב-בינוני.

אודות רבי יחזקאל שרגא הלוי יונגרייז ראה בספר 'החתם סופר ותלמידיו' עמודים: תצ"ד, תק"ה, תרמ"א, תרס"א.

קטגוריה
עותקים מיוחסים, הגהות, וחתימות