Winner's Unlimited - מס' 111

מסמכים היסטורים, ההשכלה ומתנגדיה, איינשטיין, ספרי קודש, כתבי יד ומכתבי רבנים ואדמו"רים

11 דצמבר 2018
פתיחה $800
הערכה $1,500 - $2,000
נמכר ב $2,381
כולל עמלת קונה

ששה סדרי משנה עם פירושים, ונוסף בהם חידושי הגאון מוילנא וחידושי רבי לוי יצחק מברדיטשוב. ווילנא הוראדנא, תקע"ח [1818].

במשניות אלו נדפסו לראשונה כל פירושי הגר"א על ששה סדרי משנה שהיו ידועים אז. ונוספו כאן מספר ביאורים מהגר"א שנדפסו לראשונה. אודות חשיבותה של מהדורה זו, ראה וינוגרד, ספרי הגר"א מס' 183.
כולל גם ביאור הגר"א על משניות ערוגה (פרק ג ממסכת כלאים) עם הוספות שלא נדפסו קודם. פרק אדרוגינוס (סוף מסכת בכורים) כפי נוסח הגר"א. טבלת 'אלו הן הקרובין' למסכת סנהדרין בתוך הגהות הגר"א. פירוש הגר"א לסדר טהרות נדפס סביב פנים המשניות.
בסדר קדשים [1] דף, שרטוט תבנית המקדש, .. ציירתי גם פתחתי אותה נאום דוב בער בלא"א מ"ו יוסף יוזפא ז"ל קופפער שטעכר מק"ק ווילנא.

ששה כרכים, 26 ס"מ. נייר כחלחל. סט מושלם. חתימות רבות ורישומי בעלות של רבי אברהם ב"ר חיים פרידשטיין מקאלאווריא, ועוד.

כל הכרכים במצב טוב מאוד למעט כתמי רטיבות בחלק השני של קדשים עם שרטוט בית המקדש. 5 כריכות עור עתיקות מקוריות במצב טוב עם פגמים קלים. כריכת סדר זרעים בלויה.

קטגוריה
ספרי קודש