Winner's Unlimited 112

ארץ ישראל וציונות, אנטישמיות, שואה ושארית הפליטה, גלויות ותצלומים, כרזות, מפות, יודאיקה, ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמו"רי

21 ינואר 2019
פתיחה $100
הערכה $200 - $300

שמחת יהודה, וספר חגי יהודה על המסכתות הקטנות בש"ס מאת רבי יהודה נג'אר. פיסא, תקע"ו [1816]. בעמ' השער הקדשה ארוכה בכתב ידו וחתימתו של המחבר [חתום 'המחבר']

המחבר, הגאון רבי יהודה נג'אר, מגדולי חכמי תוניס (נפטר תק"ץ; מלכי תרשיש, עמ' רטו-רטז). חבר בית דינו ומחותנו של רבי יצחק טייב בעל "ערך השלחן". מחבר ספרים רבים, ביניהם: לימודי ה', אלפי יהודה, שבות יהודה, ואהלי יהודה. החליף מכתבים עם החיד"א המכנהו "החכם השלם עצום ורב זה סיני כמה"ר יאודה נאג'אר. 

כתמים. נזקי עש עם פגיעת טקסט בקצות הדפים. מצב בינוני.

 

 

 

קטגוריה
עותקים מיוחסים, חתימות, הגהות