Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $200
הערכה $300 - $400
נמכר ב $244
כולל עמלת קונה

שתי קבלות מטעם ישיבת "כנסת בית יצחק" בקמניץ - כתובות וחתומות בחתימת ידו של ראש ישיבת קאמניץ, הגאון הרב ראובן גרוזובסקי.

הרב ראובן גרוזובסקי (תרמ"ז-תשי"ח), בנו של רבי שמשון גרוזובסקי מרבני מינסק, וחתנו הגדול של רבי ברוך בער ליבוביץ ראש ישיבת קמניץ. בבחרותו היה מגדולי תלמידיו של ה"סבא מסלבודקה". גדולי ראשי הישיבות בליטא ובארה"ב. יד ימינו של חותנו הגדול בהנהגת ישיבת קמניץ. בשנות השואה נמלט לארה"ב שם עמד בראשות "בית מדרש עליון" של ישיבת "תורה ודעת" ומראשי "מועצת גדולי התורה בארה"ב". נודע במאמריו החריפים נגד הלאומנות והציונות, שנדפסו בספר "בעיות הזמן". שיעוריו העמוקים נדפסו בארבעת חלקי "חידושי רבי ראובן" ובספרים נוספים שנדפסו מתורתו. 

[2] דפי נייר 12x15 ס"מ. סימני קיפול.

מצב טוב.

קטגוריה
כתבי יד ומכתבי רבנים אשכנזים