Winner's Unlimited - הגדות של פסח

במכירה זו עמלת הקונה היא 25%

22 פברואר 2017
פתיחה $10
הערכה $60 - $100
נמכר ב $24
כולל עמלת קונה

* ספר ברית אבות על הגדה לליל שמורים, דפוס נתן שריפטגיססער, ווארשא [תרכ"ח] 1868, אוצר ההגדות 1320. דף ב, ב: שתי אגרות ר' אליהו מווילנא אל המגיד מדובנא. כריכה חדשה.

* מעלה בית חורין ... עם עשרה פירושים, הוצאת יהושע גרשון מונק, ורשה, תרל"ט 1878, אוצר ההגדות 1520. כריכה רופפת.

 * הגדה של פסח עם פירוש ברכת השיר להרב... ארי' ליב צינץ... הרב מק"ק פלאצק... גם דברים שונים מכמה גאונים... ובפרט מדודו זקינו... הר"ר יהונתן [אייבשיץ]... נדפס מחדש ע"י... זלמן שרייבער. ווארשא, תרמ"א, 1880, אוצר ההגדות 1577. כריכה קדמית חסרה, מספר דפים בהתחלת ההגדה פגומים ומספר דפים נכרכו הפוכים.

מצב בינוני-טוב.

קטגוריה
הגדות עם פירושים