Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $120
הערכה $180 - $220
נמכר ב $293
כולל עמלת קונה

מכתב ושלושה פרסומים הקשורים במועמדותו ובהכתרתו של הראשון לציון הרב עובדיה יוסף 

* מכתב ברכה על נייר רשמי מטעם רבני יום עיון שנתקיים בנתיבות ויועד לרב עובדיה יוסף לאחר שהוכתר לרבה הראשי של העיר ת"א -יפו, תמוז תשכ"ט 1969: "אנחנו הח"מ... מביעים בזה את איחולינו הלבביים, לרגל הכתרתו כרבה הראשי לת"א- יפו...". בין החותמים [בכתב ידם] הרב שלמה מזוז, הרב יוסף אלמושנינו, הרב חיים חזקיה חורי ועוד [סה"כ 12 חתימות רבנים]. [1] דף נייר 21x28 ס"מ. חורי תיוק, סימני קיפול, מצב טוב.

* 'הרה"ג יוסף עובדיה שליט"א מועמד הצבור הספרדי ומוסדותיו לכהונת הראשון לציון והרב הראשי לישראל'. חוברת שיצאה לאור על ידי המחלקה להסברה של ועד עדת הספרדים בירושלים, חשון תשל"ג, 1973. החוברת מתארת את מעלותיו של הרב עובדיה יוסף כמועמד ראוי למשרת הראשון לציון וכוללת את ביוגרפית חייו. בצדה האחורי מכתב מודפס מאת רבי ישראל אבוחצירא בו הוא מביע תמיכתו ברב עובדיה כמועמד ראוי לכהונת הראשון לציון. חוברת נדירה, איננה בספריה הלאומית.

* בטאון "קול סיני" מס' 60, תשרי תשכ"ז 1967. הביטאון כולו יוחד לרב עובדיה יוסף כמועמד לרבה הראשי של העיר ת"א- יפו. מובאים בו קורות חייו, תמונות מוקדמות [מזמן שבתו במצרים], פסקיו ועוד.

* "הליכות",בטאון המועצה הדתית ת"א- יפו. גליון מס' 44 תמוז תשכ"ט 1969. גליון ההכתרה, הוקדש כולו לרגל הכתרת הרב עובדיה יוסף לרבה הראשי של העיר ת"א- יפו.

גדלים ומצבים שונים, כללית מצב טוב מאד.

קטגוריה
מכתבי רבנים ספרדיים