Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $100
הערכה $150 - $200
נמכר ב $122
כולל עמלת קונה

מכתב בענין האסור לפתוח פקק הבקבוק בשבת [נכתב כארבעה חודשים לפני פטירתו].

האדמו"ר מביא ראיות מש"ס ופוסקים לאסור, מצרף לדעתו את הכרעת הגאון רבי מאיר ברנדסופר שהורה אף הוא לאסור, ומאריך בדברים בענין האסור להורות את בני ישראל אשר לא כדת מספר שערי תשובה לרבינו יונה, מספר חסידים, ועוד. בשולי המכתב חתימת יד קדשו של האדמו"ר: "הק' יצחק אייזיק ראזענבוים בהרה"ק מוה"ר איתמר זצללה"ה". המכתב נשלח לגאון רבי ניסים קרליץ בכ"ח אדר א' תש"ס [מתוארך בגוף המכתב].

האדמו"ר רבי יצחק אייזיק רוזנבוים [תרס"ו-תש"ס 1906-2000], בנו של האדמו"ר רבי איתמר מנדבורנא כהן באדמור"ות בעיר זוטשקא, וואשקוביץ, שרד את השואה ובה' בניסן תש"ד אירע עמו נס הצלה וצאצאיו חוגגים את יום הצלתו עד היום. בשנת תשל"ג עלה לארץ ישראל. בהגיעו ארצה התגורר בת"א ולאחר מכן קבע משכנו בעיר בני ברק שם ייסד את בית מדרשו. רבים היו צובאים על פתחו לקבל ברכה או עצה, ונודע ל"פועל ישועות".

[1] דף נייר רשמי. 21x30 ס"מ. קרע לאורך המכתב [שהודבק מאחור], סימני קיפול. מצב טוב.

קטגוריה
מכתבי אדמור"ים