Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $150
הערכה $500 - $1,000
נמכר ב $195
כולל עמלת קונה

14 ספרי קהילות שיצאו לאור בין שנות ה 50 לשנות ה 90, מרביתם של קהילות מזרח אירופאיות.

* יזכור בוך קאריוו, ספר יזכור לעיירתנו קוריב, בהוצאת ארגון יוצאי קוריב בישראל, ת"א 1955.

* ספר דרוהוביץ, בוריסלב והסביבה, הוצאת ארגון יוצאי דרוהוביץ, בוריסלב והסביבה, ת"א, 1959.

* ספר זיכרון לקהילות ודוביצה, אנדריכוב, קלווריה, מישלניץ, וסוכה, בהוצאת ארגון עולי ודוביצה, 1967.

* מינסק עיר ואם, יהדות מינסק מראשיתה ועד 1917, הוצאת הקיבוץ המאוחד תשל"ה 1975.

* ספר נדבורנה והסביבה, בהוצאת הארגונים של יוצאי נדבורנה בישראל ובארה"ב, תשל"ו 1975.

* ספר הזכרון לקהילת קמין קושירסקי והסביבה, בהוצאת ארגון יוצאי קמין קושירסקי והסביבה בישראל, 1965.

* באברויסק, בהוצאת יוצאי בובריסק במדינת ישראל ובארה"ב, 1967, ב' כרכים.

* קהילת יהודי דומברובה גורניצ'ה וחורבנה, בהוצאת ארגון יוצאי דומבורבה גורניצ'ה בישראל 1971.

* פינסק, ספר עדות וזיכרון לקהילת פינסק-קארלין בהוצאת ארגון יוצאי פינסק- קארלין במדינת ישראל 1973. ב' כרכים.

* יהודי קז'מרוק והסביבה בשואה, בהוצאת "ועד יוצאי קז'מרוק והסביבה".

* אש תמיד- יזכור לדולהינוב, בהוצאת ארגון יוצאי דולהינוב בישראל.

* ספר זיכרון לזכר העיירות רפוליקה הישנה, רפובליקה החדשה, אוליזרקה, ז'לוצק והסביבה. ת"א 1996.

* ספר טלז [ליטא], מצבת זיכרון לקהילה קדושה, בהוצאת ארגון יוצאי טלז בישראל.

* מראות ודמויות מעיירות דרוהוביץ, בוריסלב וסביבתן 2005.

גדלים ומצבים שונים, כללית מצב טוב מאד.

קטגוריה
שארית הפליטה וקהילות