Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $100
הערכה $200 - $400

[2] דפי נייר שנשלחו בשנים תרכ"ב/כ"ג [1863] מרדוביץ ומויז'ניץ שבבוקבינה לארץ ישראל.

המכתבים מספרים על תלונות ועל אי סדרים כספיים בכספי החלוקה שנשלחים לארץ הקודש, ומה בדעת האדמו"ר לעשות בנידון. נשלחו אל הרב יהודה לייב מסניטין שעלה לארץ ישראל בשנת תרי"ט, [בספר מאורי גליציה מופיע מכתב המלצה עבורו מאת האדמו"ר ה'צמח צדיק' מויז'ניץ].

סימני קיפול, כתמי זמן, מצב טוב מאוד.

קטגוריה
מכתבי אדמור"ים