Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $50
הערכה $100 - $150
נמכר ב $85
כולל עמלת קונה

שני ספרים בדפוסי סלאוויטא.

* המגיד, חלק שני מנביאים אחרונים,ישעיה ירמיה יחזקאל. דפוס ר' שמואל אברהם שפירא, סלאוויטא תקצ"ו 1836. מופיע ספר ישעיהו בלבד עד פרק לט [חסרים פרקים מ-סו]. כמו"כ חסר ספרים ירמיהו ויחזקאל. הודפס על נייר כחלחל, לא כרוך. קרעים בשער. מצב בינוני. 

* מסכת עבודה זרה, דפוס רבי משה שפירא, סלאוויטא תק"פ 1820. נייר כחול. לא כרוך. נקבי עש רבים, מצב גרוע.

קטגוריה
דפוסי סלאוויטא וזיטאמיר