Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $120
הערכה $200 - $300
נמכר ב $146
כולל עמלת קונה

כרטיס הזמנה חתום בחתימת ידו של ראש ממשלת ישראל דוד בן גוריון. ורקע רלוונטי מצורף.

כרטיס הזמנה לחגיגות ההתנדבות במלחמת העולם השניה - עשור לכניסת הבריגדה לחזית. ת"א 1955. הכרטיס נשלח למר יעקב ריבקין [שהיה משבויי הבריגדה] והוחזר אליו כאשר הוא חתום בחתימת דוד בן גוריון. 

לכרטיס מצורף מכתב רשמי של לשכת שר הביטחון בו נכתב: "בהתאם לבקשתך, מוחזר לך בזאת כרטיס ההזמנה למצעד העשור לבריגדה החתום על ידי שר הביטחון מר ד. בן גוריון".

כמו"כ מצורפת החוברת הרשמית "בשליחות העם והמולדת" שיצאה לאור מטעם הועד לחגיגות ההתנדבות במרץ 1955, ובה סקירה היסטורית נרחבת באשר לתולדות הבריגדה [החוברת חולקה במסגרת החגיגות שהתקיימו באותה שנה].

3 פריטים סה"כ. מצב טוב.

קטגוריה
ארץ ישראל וציונות