Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $120
הערכה $200 - $300
נמכר ב $232
כולל עמלת קונה

חיים וחסד, אמרות טהורות על פסוקי התנ"ך ואגדות חז"ל ומדרשים מאת רבי חיים חייקא ב"ר שמואל מאמדור, ווראשא תר"נ. [נכרך עם חידושי מהר"ם צבי עמס' חולין חלק שני, מאת ר' משה צבי אב"ד שעדליץ, ווארשא תרנ"א]. בעמ' השער של שני הספרים ובדפים נוספים חותמות בעלים של האדמו"ר רבי ישראל שפירא מגרודזיסק.

רבי ישראל שפירא מגרודז'יסק [תרל"ד-אלול תש"ב,] נכד האדמו"רים רבי אלימלך שפירא מגרודז'יסק ורבי יצחק פרידמן מבוהוש. אצלם גדל והתחנך לאחר שהתייתם בילדותו. לאחר פטירת סביו, בשנת תרנ"ב, התמנה על מקומו כאדמו"ר בגרודז'יסק, בהיותו אז רק בן 18 שנה. בתקופת מלחמת העולם הראשונה עבר עם חצרו לוורשא, ובתקופת השואה נטל חלק בהנהגת גטו ורשה. נספה במחנה ההשמדה טרבלינקה.

פ, [1], מט, [2] דף.

כריכת קרטון ישנה ללא שדרה, דפים מנותקים.

 מצב בינוני-טוב.

קטגוריה
עותקים מיוחסים